Gníomhachtaí Seach-Churaclaim

Tuigimid, i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin, a thábhachtaí is atá forbairt fhisiciúil, shóisialta agus mhaoithneach an duine óig, agus chomh mór is a shaibhríonn sí an fhoghlaim. Molaimid rannphairtíocht na ndaltaí i réime leathan gníomhachtaí spóirt, ceoil, ealaíne, cultúrtha agus aruile. Cuirimid béim ar rannpháirtiocht, comhoibriú agus féinfhoghlaim sna himeachtaí uile a chuirtear ar fail. Tugtar tús aite d’imeachtaí cultúrtha na hÉireann ar aon dul le héiteas na scoile.

I measc na n-imeachtaí spóirt a chuirfear ar fáil, beidh

Peil

Iománaíocht

Camógaíocht

Spikeball

Lúthchleasaíocht

Snámh

Spórt Uisce, agus aruile

Eanair-Feabhra 2017

Leanfar le traenáil Peil Gaelach na mBuachaillí i Mí Eanair. Araon le seo, beidh traenáil Luthchleasaíochta Tras-Tíre do bhuachaillí agus cailíní ar siúl freisin. Cuirfear tús arís le traenáil Peil Gaelach na gCailíní roimh deireadh na míosa freisin. Ta failte roimh cách triail a bhaint as na himeachtaí seo.