Gníomhachtaí Seach-Churaclaim

Tuigimid, i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin, a thábhachtaí is atá forbairt fhisiciúil, shóisialta agus mhaoithneach an duine óig, agus chomh mór is a shaibhríonn sí an fhoghlaim. Molaimid rannphairtíocht na ndaltaí i réime leathan gníomhachtaí spóirt, ceoil, ealaíne, cultúrtha agus aruile. Cuirimid béim ar rannpháirtiocht, comhoibriú agus féinfhoghlaim sna himeachtaí uile a chuirtear ar fail. Tugtar tús aite d’imeachtaí cultúrtha na hÉireann ar aon dul le héiteas na scoile.

I measc na n-imeachtaí spóirt a chuirfear ar fáil, beidh

Peil

Iománaíocht

Camógaíocht

Cispheil

Lúthchleasaíocht

Snámh

Treodóireacht

Spórt Uisce, agus aruile

Seachtain na Gaeilge 2018

Eagraíodh mórán imeachtaí le haghaidh Seachtain na Gaeilge sa scoil. Ar an Máirt, chuaigh grúpa ón dara bliain isteach go dtí an chathair go dtí Mórshiúil ‘Gaeilge le Chéile.’ Ghlac mórán scoileanna Gaeilge páírt san ocáid seo agus bhí sé an-taitneamhach. Bhí comórtas na bpostaer ar siúl chomh maith idir na daltaí ar scoil. Bhí orthu postaer a dhearadh bunaithe ar sheanfhocal nó nath cainte nó rud éigin Gaelach.

Tháínig daltaí rang a sé ón nGaelscoil ar cuairt ar an scoil ar an Déardaoin agus bhí céilí ag lucht na Gaelscoile agus lucht an Ghaelcholáíste. Bhain gach éínne an-taitneamh as. Is léir go bhfuil ‘ceol sna cosa’ ag lucht an Ghaeloideachais!

Bhí Tráth na gCeist ar siúl ag gach rang chomh maith. Bhuaigh an Tigh Corcra i ngach rang marsin comhghairdeas leo.

Thug RED FM cuairt ar an scoil ag am lóin ar an Déardaoin. Labhair mórán daltaí agus beidh giotaí á chraoladh ar an ráidió go luath. Bígí ag éisteacht.

Mar fhocal scoir, tréaslaímid libh ar fad leis an iarracht den scoth a dhein gach dalta páírt a ghlacadh chun  ocáíd speisialta a dhéanamh de Sheachtain na Gaeilge.