Teachtaireacht ón bPríomhoide

Ceann des na coinní is tábhachtaí a dhéanfaidh aon teaghlach ná an rogha scoile a dhéanann siad dá bpáiste. Táimid an bhródiúil i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin as ár scoláirí, ár scoil agus an eiteas scoile atá againn. Ba mhian liom ár scoil a chur ós do chomhair agus ár luachanna agus an eiteas a léiriú daoibh.

Is í bunchloch na hoibre seo i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin ná foghlaim ár scoláirí. Cuirtear an-bhéim ar an múinteoireacht agus an fhoghlaim i gcónaí. Cuirimid an-bhéim chomh maith ar an nGaeilge. Tuigimid gur cuid lárnach d’ár n-oidhreacht í agus déanaimid sár-iarracht í a chur chun cinn i measc na scoláirí. Tugaimid tacaíocht den scoth do na scoláirí i dtreo is go mbainfidh siad barr a gcumas amach go hacadúil, go pearsanta agus go sóisialta. Léirimid meas, cothromaíocht agus ionracais ar a gcéile i gcónaí. Beidh léargas an oideachais ina gcrann taca fad a saoil.

Cuirimid an-bhéim chomh maith ar imeachtaí iar-churaclaim. Tuigimid a thábhachtaí is atá sé go ligeann scoláirí a scíth, go mbaineann siad taitneamh as an scoil agus go nglacann siad páirt in imeachtaí scoile. Tuigimid gurb iad Ceannairí an lae amáraigh iad. Ar an ábhar sin, Is scoil iPad í an scoil seo. Déanaimid ábhair ar nós ETIM agus Sínis a thairiscint mar chuid den churaclam don Sraith Sóisearach. Bainimid leas as na straitéisí teagaisc is nua-aimsearthaí, agus dírimid isteach ar an bhfoghlaim a bheith taitneamhach agus tairbheach.

Mar chuid lárnach den fhoghlaim, leagtar béím rí-thábhachtach ar an sláinte fhisiciúil agus sláinte intinne. Déanaimid cúram d’fholláin gach scoláire sna córais tréadchúram,mheantóireachta, agus Tithe atá againn. Tá foireann den scoth againn a thugann togha na h-aire des na scoláirí. Spreagann siad na scoláirí agus tugann siad tacaíocht dóibh barr a gcumas a bhaint amach.

Táimid ag siúl go mór leis an todhchaí amach romhainn anseo. Táimid ag tnúth chomh maith le bheith ag obair le pobal na scoile iomláine,scoláirí,múinteoirí,tuistí chun oideachas den scoth a chruthú i dtimpeallacht lán-Ghaeilge.

Le dea-mhéin

Donnchadh Ó Cróinín

(021) 4374217

eolas@gaelcholaistecul.ie