Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin

‘Sí an fhoghlaim bunchloch Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Tugtar tacaíocht agus dúshlán don uile dalta faoinár gcúram barr a gcumas acadúil, pearsanta agus sóisialta a a bhaint amach i dtimpeallacht lán-Ghaelach ina dtugtar tús áite do mheas, cothromaíocht agus ionracas.

Is meánscoil lán ghaelach í Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin atá faoi phatrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí. Cothaítear meas, ionracas agus cothromaíocht i measc phobal uile an Ghaelcholáiste a bhuíochas leis an mbéim a leagan ar iompar dearfach, an timpeallacht lán-Ghaelach agus an dianobair.

An aidhm atá ag Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin ná a bheith ina gceannródaithe oideachasúla a rachaidh le rath na nua h-eacnamaíochta Ghaelacha, ag neartú gach gné den mhúinteoireacht, d’ fhoghlaim agus de bhainistíocht na scoile le teicneolaíochta nua-aimseartha. Spreagtar na múinteoirí an caighdeán oibre agus iompair is airde a fháil ó na mic léinn agus a bheith i mbun múinteoireachta a thugann dúshlán do gach mac léinn barr a gcumas a bhaint amach.

 

 

 

 

 

Rayse the Game

Ar an 13ú lá de Mheán Fómhair, rinne Ray Langan ó raysethegame.com seimineáir scileanna staidéir leis an tsraith shóisearach agus an  tsraith shinsearach....

Turas go Zipit! Trip to Zipit!

Thaistil daltaí bhliain 1 go hionad eachtraíochta Zipit i gcoillte Farran le linn a gcéad seachtaine sa mheánscoil mar chuid dá n-iondochtú. Bhí lá den chéad scoth acu ag dreapadh na gcrann ann agus ag cur aithne ar ar chéile agus ar a múinteoirí ranga nua; Iníon Uí...

Bronnadh na Próifíl Gnóthachtála Scoile

Tréaslaimid le Rang Dara as ucht a bPróifíl Gnóthachtála Scoile a fháil ar an 24ú meán Fómhair. Léirigh siad go leor eochairscileanna na Sraithe Sóisearaí le trí bhliain anuas. Comhghairdeas libh uilig.

Presentation of School Junior Cycle Profiles of Achievement

Congratulations to Rang Dara on receiving their Junior Cycle Profiles of Achievement on Friday, September 24th. They exhibited many of the key skills of Junior Cycle over the past three years, and great credit is due to them for their efforts. Comghairdeas libh go...

Rang Éabha i nGuagán Barra

Bhí lá den chéad scoth ag Rang Éabha i nGuagán Barra le déanaí. Chaith siad an lá ag sléibhteoireacht ann agus bhí deis iontach acu aithne níos fearra chur ar an gceantar. Is grúpa eiseamlárach iad agus is toscairí scoile den chéad scoth iad. Maith sibh a...

Rang Éabha in Guagán Barra

Rang Éabha travelled to Guagán Barra recently for a day of hill-walking and class bonding. A fantastic day was had by all. This group are a credit to themselves. Maith sibh a dhaltaí.

Transition Year 2021-22

Our Transition Years have made a fantastic start to their year with trips to Ballyhass Lakes and Spike Island, as well as their Surfing Lessons every Wednesday for the month of September. We done to you all!

An Idirbhliain 2021-22

Tá tús dochreidte curtha leis an Idirbhliain i mbliana le turasanna go Baile an Easa agus Inis Píc. Araon le seo, caithfear gach Céadaoin i gCuan Oisrí agus ceardlann surfála ar siúl acu. Go n-éirí libh a dhaltaí.
prospectus-2017